W Rzeszowie startuje projekt Youth for Inclusion!

Z nieukrywaną dumą informujemy, że URSS CH w Rzeszowie zaangażowała się w organizację projektu Youth for Inclusion który już niedługo dobędzie się w Rzeszowie. Jest to cykl szkoleń i warsztatów dla młodzieży, w zakresie przeciwdziałania zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji.

[PL]

ODIHR organizuje cykl warsztatów dla polskiej i ukraińskiej młodzieży na temat wspierania równych, integracyjnych i spójnych społeczeństw w całej Polsce w ramach projektu ODIHR „Poprawa ludzkiego wymiaru bezpieczeństwa na Ukrainie”.

Kolejne warsztaty odbędą się w Rzeszowie w dniach 30 maja – 1 czerwca 2023 r.

ODIHR poszukuje wysoce zmotywowanych młodych ludzi, którzy są twórcami, inicjatorami, działaczami, influencerami, aktywistami i artystami zaangażowanymi w budowanie równych, integracyjnych i spójnych społeczeństw wolnych od nietolerancji, dyskryminacji i nienawiści.

Uczestnicy trzydniowego szkolenia stacjonarnego dowiedzą się, jak: stworzyć zbiorową wizję pokojowych, spójnych i integracyjnych społeczeństw wśród osób o różnym pochodzeniu etnicznym i narodowym, kulturach, religiach i przekonaniach, opartą na zrozumieniu wspólnej tożsamości ludzkiej; skutecznie przekazać tę wizję innym; identyfikować i zwalczać negatywne uprzedzenia, stereotypy, nietolerancję i nienawiść ze względu na tożsamość; ułatwiać dyskusje w „bezpiecznej przestrzeni” na tematy związane z tożsamością w sposób sprzyjający wzajemnemu poszanowaniu i zrozumieniu, pokojowi i bezpieczeństwu w społeczeństwie; budować i utrzymywać koalicje i sieci wśród podobnie myślących młodych ludzi, aby promować tolerancję i niedyskryminację w swoich społecznościach.

Po warsztacie uczestnicy przekują to, czego się nauczyli, w działania, projektując i wdrażając działania w swoich społecznościach lokalnych, takie jak tworzenie stowarzyszeń lub sieci oraz prowadzenie dialogu, lub działań podnoszących świadomość itp.

Szczegółowe informacje wraz z linkiem do rejestracji na stronie: https://www.osce.org/odihr/541620

[ENG]

ODIHR is organizing a series of workshops for Polish and Ukrainian young people on fostering equal, inclusive and cohesive societies throughout Poland as part of ODIHR’s “Advancing the Human Dimension of Security in Ukraine” project.

The next workshop will take place in Rzeszów from 30 May to 1 June 2023.

ODIHR is looking for highly motivated youth who are creators, initiators, doers, influencers, activists and artists committed to building equal, inclusive and cohesive societies free from intolerance, discrimination and hate.

Participants in this three-day in-person training will learn how to: create a collective vision of peaceful, cohesive and inclusive societies among individuals of different ethnic and national backgrounds, cultures, religions and beliefs founded on an understanding of a shared human identity; effectively communicate this vision to others; identify and address negative bias, stereotyping, intolerance and identity-based hate; facilitate “safe space” discussions on issues around identity in ways that foster mutual respect and understanding, peace and security in society; build and sustain coalitions and networks among like-minded youth to advance tolerance and non-discrimination in their communities.

Application and more information https://www.osce.org/odihr/541620