Komisja Etyki

Celem komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych opracowanych przez pracowników i studentów Wydziału. Zgodnie z Regulaminem Komisji jej zadaniem jest ocena przedkładanych projektów wyłącznie w zakresie przestrzegania zasad etyki w postępowaniu badawczym oraz ochrony dóbr osobistych uczestników badań.
 
Kodeks Etyki Studenta jest zbiorem zasad i wzorców zachowań, określonym z inicjatywy Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Collegium Humanum. Jego celem jest wskazanie dobrych praktyk i standardów etycznych, które powinny być szerzone zarówno na Uczelni, jak i poza jej murami.
 
Zasady Kodeksu Etyki Collegium Humanum wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności tych właściwych dla etyki zawodowej oraz etyki kształcenia akademickiego. Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, Student kieruje się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i dobrych obyczajów.
 
Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub godności innych, jak również podejmować się zajęć mogących zaszkodzić dobremu imieniu jego lub Uczelni. Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu Etyki Studenta, jak również do rozpowszechniania wiedzy o nich wśród innych studentów oraz szerszym środowisku akademickim. Student w razie konieczności powinien stawać w obronie zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie.
 
Skład Komisji:
  1. Sylwia Paprocka – Przewodnicząca Komisji Etyki
  2. Barbara Sołek – Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki
  3. Kinga Myćka – Członkini Komisji Etyki
  4. Oliwia Kobylarz – Koordynatorka z ramienia Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum w Rzeszowie
  5. Izabela Kubica – Organ doradczy

Kontakt: pomoc@humanum.pl