Rada Uczelniana

Samorząd studencki posiada strukturę podobną do struktury uczelni. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest interesariuszem wewnętrznym Collegium Humanum współtworzącym jej wewnętrzne zasady działania, podział środków pieniężnych, programy studiów, a jej członkowie zasiadają w Senacie oraz Kolegium Rektorskim.

Wszystkie samorządy uczelniane w Polsce są zrzeszone w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która jest jedyną instytucją mającą prawo reprezentować wszystkich studentów polskich.

Jednym z najważniejszych zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Collegium Humanum jest współdecydowanie, razem z rektorem uczelni i o podziale środków otrzymywanych z subwencji od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki te później są przeznaczane na różnego rodzaju stypendia, zapomogi oraz cele studenckie. Przy udziale studentów uchwala się również program oraz regulamin studiów. Do uprawnień samorządu należy również władza uchwałodawcza. Przynajmniej 20% składu senatu każdej uczelni muszą stanowić studenci i doktoranci.

Kadencja Rady trwa trzy lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia, zwołanego w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, a kończy w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Rady następnej kadencji. Tym samym Kadencja URSS CH w Rzeszowie trwa od 01.08.2021 r. do 21.06.2024 r.

JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c, przekazał przewodzenie w reprezentowaniu interesów Uczelni poza Nią, Radzie Samorządu w Rzeszowie z Przewodniczącym Sebastianem Krauz na czele.


Skład Rady Samorządu Studenckiego:

 1. Sebastian Krauz
 2. Tomasz Sitek
 3. Karolina Górniewicz
 4. Dominika Kulaga
 5. Julia Kozicka
 6. Katarzyna Mazur
 7. Izabela Kubica
 8. Sylwia Ciebiera
 9. Dorota Szela
 10. Aleksandra Koźlak

 

Skład Zarządu Rady Samorządu Studenckiego:

 1. Sebastian Krauz – Przewodniczący Rady Samorządu
 2. Tomasz Sitek – Wiceprzewodniczący Rady Samorządu
 3. Katarzyna Mazur – Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu
 4. Karolina Górniewicz – Sekretarz Rady Samorządu 
 5. Dominika Kulaga – Rzecznik Praw Studenta
 6. Julia Kozicka – Rzecznik Prasowy
 

Kontakt do Przewodniczącego: sebastian.krauz@humanum.pl

Kontakt do Wiceprzewodniczącego: sitek257@gmail.com

Kontakt do Sekretarza: karolinavargg@gmail.com


Przewodniczący Rady Uczelnianej
Wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej
Wiceprzewodnicząca Rady Uczelnianej
Sekretarz Rady Uczelnianej
Rzecznik Praw Studenta
Rzecznik Prasowy